Rijksoverheid en LFg
Helaas wordt door de rijksoverheid geen onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van laagfrequent geluid gedaan. Daardoor blijft de problematiek onduidelijk en is er geen zicht op een oplossing voor LFg-gehinderden. Ook ontbreekt het aan adequate wet- en regelgeving voor laagfrequent geluid. Dit kan er toe leiden dat ondanks duidelijk meetresultaten LFg-hinder niet kan worden aangepakt. Met andere woorden: een LFg-veroorzaker kan meestal niet gedwongen worden de overlast op te lossen.

Wat wil de Stichting LaagFrequent geluid?
A. Onderzoek
De stichting dringt aan op breed wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen LFg en de lichamelijke waarneming en gevolgen hiervan. Als men die relatie begrijpt, kan er beter naar oplossingen worden gezocht.

B. Meldpunt
Om de LFg-problematiek officieel te registreren, dringt de stichting aan op een onafhankelijk landelijk meldpunt.

C. Wet- en regelgeving
De stichting dringt aan op adequate wet- en regelgeving op gebied van LFg om handhavend op te kunnen treden.

Lees verder bij  ‘Missie, visie, doelstelling’.