Wet- en Regelgeving
Tot op heden is er in de huidige wet-en regelgeving geen goede normering opgenomen voor overlast door laagfrequent geluid. De reden hiervoor is dat sommige mensen laagfrequent geluid beter dan gemiddeld waarnemen, en daardoor hinder kunnen ondervinden.

Hieronder staan de wetten en regelgeving die momenteel gehanteerd worden voor LFg-overlast.

Richtlijnen en curves
Voor het beoordelen van metingen van laagfrequent geluid zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw een tweetal (vrijwillige) richtlijnen/curves ontwikkeld, te weten

  • de NSG-richtlijn: vooral bedoeld om klachtenbehandelaars, m.n. akoestisch onderzoekers, een handvat te bieden om een klacht over laagfrequent geluid te kunnen objectiveren;
  • de Vercammen-curve: deze wordt vooral gebruikt om bouwplannen te kunnen toetsen aan geluidsgrenswaarden.

Beide richtlijnen/curves zijn echter in het verleden niet toereikend gebleken om de overlast door laagfrequent geluid te voorkomen of weg te nemen. 

Wet Geluidhinder
De milieuwetgeving, zoals de Wet Geluidhinder, gaat uit van dB(A). Specifieke overlast door laagfrequent geluid is, wettelijk gezien, een onbekend fenomeen. Op gebied van industrielawaai spelen lage tonen in de normering wel een rol, maar helaas in onvoldoende mate om LFg-hinder aan te pakken.

Bouwbesluit 1 juli 2020
Dit besluit bevat nieuwe voorschriften ten behoeve van de veiligheid en gezondheid. https://www.onlinebouwbesluit.nl/

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van VROM
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 is een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbeleid. De handreiking is in 2001 via een brief van het ministerie van VROM aangevuld met het onderwerp maximale geluidniveaus bij ongevallenbestrijding.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wet-algemene/toestemming-milieu/directe-geluidhinder/handreiking/

Aanvullingsbesluit Geluid Omgevingswet
Het besluit richt zich op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2019/10/14/aanvullingsbesluit-geluid-artikelen

Raad van State 2006
Uitspraak door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 200509380/1 van 13 december 2006. “Er is inmiddels een verscheidenheid aan onderzoeksresultaten naar reproduceerbare relaties tussen dosis en effect voorhanden, dat (op grond van de gemiddeld ervaren luidheid van laagfrequent geluid) aannemelijk mag worden geacht dat LFg kan worden aangemerkt als oorzaak van objectiveerbare hinder”. Waar nodig kan in een milieuvergunning daarom rekening worden gehouden met laagfrequent geluid. https://www.raadvanstate.nl/@5568/200509380-1/

Met andere woorden: De Raad van State is van oordeel dat er in zijn algemeenheid maatschappelijk gezien voldoende onderzoek is gedaan om hindereffecten van LFg objectief te kunnen bepalen, en te beoordelen conform de Vercammencurve. LFg-hinder kan dus wel degelijk een reden zijn om een juridisch proces te starten, ook al ontbreekt wet- en regelgeving op dit gebied.

LFg-overlast door buren
LFg-overlast door buren (warmtepomp, ventilator, vijverpomp, jacuzzi, cv-ketel, etc.) valt, net als andere burenoverlast, onder het privaatrecht. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt af van de ernst van de hinder en de duur ervan.

  • Woon je in een koopappartement en heb je overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaars (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Hierin staat de regelgeving bij overlast en hoe het bestuur kan ingrijpen.
  • Wet voor burenoverlast in Wetboek van Strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt ‘nachtelijk burengerucht’. De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. Je kunt dus aangifte doen bij de politie als je overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.
  • ‘Wet aanpak woonoverlast’ is op 1 juli 2017 in werking getreden. Deze wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Het vergroot hiermee de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten, bij de aanpak van woonoverlast. De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing geven als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. Zie voor meer info: https://www.hetccv-woonoverlast.nl/documenten/wet-aanpak-woonoverlast.

Lees pagina Tips voor tips over omgaan met overlast door buren.